BBS (Hệ thống thông báo trung ương )

BBS là viết tắt của Bulletin Board System. Một hệ thống công dựa trên nền web để chia sẻ các cuộc thảo luận, tập tin, và thông báo.

By English

A web based public system for sharing discussions, files, and announcements.

Like Doanh nhân số