Bells and whistles

Tên chung dùng để mô tả tất cả các cách thức lạ mắt, tính năng tiên tiến. Nếu [website] có " all the bells and whistles" thì nó đã có mọi thứ bạn mong muốn.


By English

A collective name to describe all manner of fancy, advanced features. If a web site has "all the bells and whistles", it has everything you could ever want.

Like Doanh nhân số