Beta test (Thử nghiệm beta)

Thử nghiệm beta là cách nói trong phần mềm và web develoment. Nó thường xảy ra sau thử nghiệm in-house và ngay trước khi ra mắt. Một thử nghiệm beta cho phép người dùng biết được site nào không đảm bảo được 100% hoạt động và nó cho phép các nhà [developer] cơ hội thu thập dữ liệu bị lỗi và phản hồi của người dùng để chỉnh lại lần cuối trước khi ra mắt.


By English

A beta test is a phase in software and web development. It usually comes after in-house testing and right before the launch. A beta test lets users know that the site is not guaranteed to be 100% operational and it gives the developer an opportunity to gather error data and user feedback for final tweaks before the launch.

Like Doanh nhân số