Binary (Bin) (Hệ nhị phân)

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số hai) là một hệ đếm dùng hai ký tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được dùng để biểu đạt hai giá trị hiệu điện thế tương ứng (có hiệu điện thế, hoặc hiệu điện thế cao là 1 và không có, hoặc thấp là 0). Do có ưu điểm tính toán đơn giản, dễ dàng thực hiện về mặt vật lý, chẳng hạn như trên các mạch điện tử, hệ nhị phân trở thành một phần kiến tạo căn bản trong các máy tính đương thời.

By English

In mathematics and computer science, the binary numeral system, or base-2 numeral system, represents numeric values using two symbols: typically 0 and 1. More specifically, the usual base-2 system is a positional notation with a radix of 2. Numbers represented in this system are commonly called binary numbers. Because of its straightforward implementation in digital electronic circuitry using logic gates, the binary system is used internally by almost all modern computers and computer-based devices such as mobile phones.

Like Doanh nhân số