Binary Data

Dữ liệu trong máy được lưu trữ dưới dạng có thể đọc được.

By English

Data in machine readable form.

Like Doanh nhân số