Binary Digit (Chữ số nhị phân)

Đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu được lưu trữ trong máy tính. Một bit có thể có giá trị 0 hoặc 1. Một máy tính sử dụng 8 bit để lưu trữ một ký tự văn bản.

By English

The smallest unit of data stored in a computer. A bit can have the value of 0 or 1. A computer uses 8 bits to store one text character.

Like Doanh nhân số