Binary Term (Tiền tố nhị phân)

Một đơn vị lưu trữ trên máy tính có chứa 8 bit, viết tắt là byte. Mỗi byte có thể lưu trữ một ký tự văn bản.

By English

A computer storage unit containing 8 bits. Each byte can store one text character.

Like Doanh nhân số