Black hat (Kỹ thuật mũ đen (SEO))

Tên gọi chung cho những kỹ thuật [SEO] cố gắng đánh lừa công cụ tìm kiếm để thứ hạng trang cao hơn so với những gì nó thực sự xứng đáng. Ví dụ : trong thời gian đầu của web, [webmaster] sẽ ẩn những từ khóa trên trang bằng cách làm cho màu của các đoạn text giống như màu nền. Với cách này bạn có thể thêm rất nhiều các bản sao từ khóa phong phú mà công cụ tìm kiếm sẽ index, nhưng điều này không đánh lạc hướng các [visitor]. Kỹ thuật black hat thường diễn ra trong một thời gian ngắn vì các công cụ tìm kiếm đã nhanh chóng nắm bắt, có thể phạt hoặc bỏ qua trang web đó.


By English

A collective name for those SEO techniques that attempt to deceive search engines into ranking a page higher than it really deserves. For example: In the very early days of the web, webmasters would hide keywords on a page by making the text color the same as the background color. That way you could add large blocks of keyword-rich copy that search engines would index, but that would not distract human visitors. Black hat techniques usually have a very short life as search engines are quick to catch on and either penalize or ignore those pages.

Like Doanh nhân số