Block-level elements (Yếu tố khối cấp)

Định nghĩa ngắn gọn, yếu tố khối cấp chính là những yếu tố tạo ra các khối hoặc nhóm lớn của văn bản. 

Yếu tố khối cấp có một số khác biệt cụ thể từ các yếu tố bên trong: 

Yếu tố khối cấp thường có thể chứa văn bản, dữ liệu, các yếu tố nội tuyến, hoặc các yếu tố khối cấp khác. 

Yếu tố khối cấp thường bắt đầu dòng mới của văn bản. 

Yếu tố khối cấp kế thừa thông tin từ khác nhau từ các yếu tố nội tuyến.

By English

"The short definition is that block-level elements are elements that create blocks or large groupings of text.

Block-level elements have some specific distinctions from inline elements:

Block-level elements generally can contain text, data, inline elements, or other block-level elements.

Block-level elements generally begin new lines of text.

Block-level elements inherit directionality information differently from inline elements."

Like Doanh nhân số