Blog

Blog, gọi tắt của weblog, là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Các blogger (người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thường có liên quan tới kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, chủ yếu cung cấp thông tin đề cập tới những chủ đề chọn lọc, không giống như các báo truyền thống. Được phần mềm hỗ trợ, dễ sử dụng, blog phổ biến rất nhanh và ai cũng có thể dễ dàng tạo ra một blog cho mình.

Một trang blog có thể chứa các siêu liên kết, hình ảnh và liên kết (tới các trang chứa phim và âm nhạc). Văn bản blog dùng phong cách thảo luận. Một blog thường chỉ liên quan đến một chủ đề yêu thích.

Đối với marketing online, blog thường dùng với một chủ đề cụ thể và kết hợp với [website] chính của công ty để tiếp thị, truyền thông dịch vụ tới khách hàng. 


By English

Short for web log, a blog is a web page that functions almost like a diary or journal, with frequent updates. .blogs were usually the work of a single individual, occasionally of a small group, and often covered a single subject.A typical blog combines text, images, and links to other blogs, Web pages , and other media related to its topic. The ability of readers to leave comments in an interactive format is an important contribution to the popularity of many blogs.

Blogs typically deal with a specific topic and are often used as a marketing or customer service tool alongside the main company web site

Like Doanh nhân số