Body copy (Nội dung văn bản)

Văn bản quy định tại các cột, thường trong các kích cỡ khác nhau từ 8 đến 12. Còn được gọi là chuỗi ký tự (text) hoặc loại ký tự (type).

By English

Text set in columns, usually in sizes ranging from 8 to 12 sized font . Also referred to as text or type.

Like Doanh nhân số