Bookmark (Đánh dấu)

Theo thuật ngữ web: Một liên kết đến một trang web cụ thể, sẽ lưu trữ lại (đánh dấu lại) bởi một người sử dụng web để giúp cho việc sử dụng trong tương lai và tạo ra việc truy cập dễ dàng .

By English

In web terms: A link to a particular web site, stored (bookmarked) by a web user for future use and easy access.

Like Doanh nhân số