Boolean

Định nghĩa: Một thuộc tính boolean trong [XHTML] là một thuộc tính nằm mở hoặc tắt. Nếu thuộc tính là hiện tại, nó có hiệu lực, nếu không phải thuộc tính hiện tại thì sẽ không có hiệu lực. 

Trong XHTML hợp lệ, tất cả các thuộc tính đều phải có giá trị, nên các thuộc tính boolean phải được viết boolean = "boolean". Ví dụ <option value="test" selected="selected"> kiểm tra </ option>

Like Doanh nhân số