Bounce rate (Tỷ lệ thoát)

Tỷ lệ hoàn trả là tỷ lệ truy cập đến trang web và chỉ xem một trang. Đây là một thước đo tốt để có có thể xác định cách thức phổ biến trang web của bạn cũng như mức độ hiệu quả (hoặc không có hiệu quả) trong việc chuyển hướng đến trang web của bạn.

By English

The bounce rate is the percentage of visits that come to the site and only view one page. This is a good metric to have as you can then determine how popular your site is as well as how effective (or not effective) your navigation is.The bounce rate is the percentage of visits that come to the site and only view one page. This is a good metric to have as you can then determine how popular your site is as well as how effective (or not effective) your navigation is.

Like Doanh nhân số