Brand elements (Yếu tố thương hiệu)

Các yếu tố thương hiệu chính bao gồm: chữ ký, màu sắc, kiểu chữ, và các yếu tố đồ họa thứ cấp (nếu có).

By English

Primary [brand] elements include: signature, colors, typography, and secondary graphical elements (if applicable).

Like Doanh nhân số