Brand mark (Dấu hiệu)

Một yếu tố đồ họa đơn giản (có hoặc không có văn bản) được sử dụng để xác định một công ty. Ví dụ đáng chú ý: logo của Nike là vết "swoosh" và của McDonald hình "mái vòm vàng."

By English 

A simple graphic element (with or without text) used to identify a company. Notable examples include the Nike "swoosh" and McDonald's "golden arches."Like Doanh nhân số