Brand Platform (Nền tảng thương hiệu)

Một bản tóm tắt của tất cả các khía cạnh hữu hình và vô hình của một thương hiệu. Mặc dù bản sắc thương hiệu tại mỗi công ty khác nhau tuỳ theo từng loại hình kinh doanh, nhưng xét về tổng thể, nó luôn bao gồm một số nhân tố cơ bản sau:

- Sứ mệnh (Mission)

- Đặc tính nhận biết (Indetify Attributes)

- Tuyên bố giá trị (Value Proposition)

- Khẩu hiệu (Tagline) và/hay Tiêu đề (Byline)

- Câu chuyện nhãn hiệu (Brand Story)

By English

A summary of all tangible and intangible aspects of a [brand]: brand name, logo and tagline.

Like Doanh nhân số