Brand (Thương hiệu)

1) Sự kết hợp của một số yếu tố thị giác (biểu tượng, biểu tượng, dấu hiệu, tên, nhãn hiệu vv), hoặc toàn bộ để tạo nên một thương hiệu. 

2) Một thương hiệu là nhận thức của một tổ chức (hoặc cá nhân, địa danh hay sự vật), là yếu tố tổng quan phi vật thể của bề ngoài của một tổ chức (tên, danh tiếng, danh sách khách hàng, lịch sử, bao bì, quảng cáo, vv.)

By English

1) The combination of a number of visual elements (symbols, logos, signs, names, marks etc.), the whole of which make up a brand. 

2) A brand is the perception of an organization (or person, place or thing) – the intangible sum of an organization's makeup (name, reputation, client list, history, packaging, advertising, etc.).

Like Doanh nhân số