Brightness (Độ sáng)

Độ sáng là một phương pháp làm tăng mức độ sinh động của màu sắc hoặc nền màu. Mặt trời thường có độ sáng cao, trong khi một ngọn nến thường có độ sáng thấp.

By English

Brightness is a measure of how vivid a color or hue is. The sun has high brightness, while a candle has low brightness.

Like Doanh nhân số