Broken link (Link hỏng)

[Link] mà điểm đến một trang hay nguồn không tồn tại. Một link broken tạo ra lỗi "[not found] 404" (không tìm thấy).


By English

A link that points to a page or resource that does not exist. A broken link produces a "404" error (not found).

Like Doanh nhân số