Browse

Quy định việc mô tả chuyển động của người dùng trên web, việc di chuyển từ trang này sang trang thông qua các siêu liên kết, sử dụng thông qua một trình duyệt web.

By English

Term to describe a user's movement across the web, moving from page to page via [hyperlink], using a web [browser].

Like Doanh nhân số