Browser (Trình duyệt)

Trình duyệt là phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web. Ví dụ như Firefox, Chrome, Opera và Microsoft Internet Explorer. Không phải tất cả các trình duyệt đều hiển thị các trang web chính xác theo cùng một cách, vì vậy các web [developer] nên thường xuyên kiểm tra công việc của mình trong các trình duyệt khác trước khi cung cấp cho khách hàng.


By English

A browser is software used to access web pages. Examples include Firefox, Chrome, Opera and Microsoft Internet Explorer. Not all browsers display web pages in exactly the same way, so web developers routinely test their work in various browsers before delivering to the client.

Like Doanh nhân số