Bug (Lỗi)

Trong thiết kế web, bug là một lỗi hoặc một vấn đề mà khiến các website không hoạt động bình thường.

By English

A bug, in web design terms, is an error or a problem where the site does not behave as it should.

Like Doanh nhân số