Cache (Bộ nhớ đệm )

Trong thuật ngữ thiết kế web, bộ nhớ đệm là việc lưu trữ bản sao của những tài liệu web như [HTML], hình ảnh sao cho gần với người dùng, cả về mặt chức năng trong web client hoặc những web caching server riêng biệt..

Các lợi ích chính của cache là giảm băng thông, giảm gánh nặng cho server và giảm sự tiềm ẩn.

By English


In web terms: A web cache is a mechanism for the temporary storage ( caching ) of web documents , such as HTML pages and images , to reduce bandwidth usage, server load, and perceived lag ..A web cache stores copies of documents passing through it;subsequent requests may be satisfied from the cache if certain conditions are met

Like Doanh nhân số