Candidate Recommendation (Bản đề cử)

Trước khi khuyến nghị của [W3C] trở thành đề xuất và sau đó trở thành hiện thực, yêu cầu ứng cử được gửi cho người sử dụng để xem xét và gửi phản hồi về kỹ thuật. Chúng thường trong giai đoạn giới thiệu ứng cử viên ra trong một vài tháng.

By English

Before a W3C recommendation becomes proposed and then final, it is submitted to the users to review and submit technical feedback. They are typically in the candidate recommendation phase for several months.

Like Doanh nhân số