CAPTCHA

Trong thiết kế web, Captcha được thiết kế để phân biệt giữa người dùng và con bot. Thông thường một CAPTCHA bao gồm một hình ảnh có chứa các chữ cái hoặc con số được ghi lại một cách ngoằn ngoèo. Sau đó người dùng phải nhập những chữ cái vào một hộp văn bản trên biểu mẫu. Mục đích của Captcha là để giảm bớt hình thức thư rác bằng cách tạo ra các chữ cái mà con bot không đọc được nhưng người dùng vẫn có khả năng.

By English

A CAPTCHA is field in a web form, designed to differentiate between users and bots. Typically a CAPTCHA consist of an image containing letters that are difficult to read. The user must then enter those letters into a text box on the form. The goal is to reduce form spam by making the letters unreadable to bots, but readable to humans.

Like Doanh nhân số