Cascade

Trong [CSS], cascade hay cascading style sheets là khả năng có sự đa phong cách từ các nguồn khác nhau kết hợp với nhau thành một phong cách dứt khoát. CSS định nghĩa thác theo nhiều cách, nhưng đơn giản nhất là việc ghi nhớ thuộc tính phong cách đến sau đó có nhiều khả năng được áp dụng hơn so với những thuộc tính phong cách đến trước đó.

By English

The cascade in CSS or cascading style sheets is the ability to have multiple styles from different sources merge together into one definitive style. CSS defines the cascade in several ways, but the simplest is to remember that style properties that come later are more likely to be applied than those that come earlier.

Like Doanh nhân số