Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets hay viết tắt là [CSS]. Một ngôn ngữ trên nền Web dùng để xác định hình thức (xem và cảm nhận) của một trang Web. Cascading Style Sheets có thể được định nghĩa bao gồm: phông chữ, màu sắc, bố cục, và những yếu tố khác.

By English

A language for the Web to define the style (look and feel) of a Web page. Cascading Style Sheets can define: fonts, colors, layouts, and more.

Like Doanh nhân số