Case-sensitive (Cách viết phân biệt)

Hệ thống Case - sensitive phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. "ABC" và "abc" là không giống nhau trong hệ thống case sensitive. Trong thiết kế web cần lưu ý các hosting server chạy trên Ms Window không phải là case - sensitive (contactus.htm và ContactUs.htm được xem là cùng một file) trong khi đó server chạy trên [Linux] là case - sensitive ( nếu file được lưu là contactus. htm thì [link] đến ContactUs.htm sẽ bị lỗi). Điều này có thể nhận thấy khi ta thay đổi từ hệ điều hành này sang hệ điều hành khác.


By English

Case-sensitive systems differentiate between uppercase and lowercase. "ABC" and "abc" are not the same thing on a case sensitive system. In web design it's important to note that hosting servers running MS Windows are not case-sensitive (contactus.htm and ContactUs.htm are treated as the same file) while servers running Linux are case-sensitive (if the file is saved as contactus.htm, a link to ContactUs.htm would produce an error.) This is something to watch out for when changing from one operating system to another.

Like Doanh nhân số