CDATA

CDATA là chuỗi ký tự trong một tài liệu mà không cần phải được phân tích bằng cú pháp [XML]. Bất kỳ đơn vị trong khối CDATA sẽ không được thay thế bằng giá trị và những đánh dấu (ví dụ như các thẻ [HTML]) của chúng sẽ không được coi như là sự đánh dấu thông thường.

By English

CDATA is text in a document that should not be parsed by the XML parser. Any entities included in the CDATA block will not be replaced by their value and markup (such as HTML tags) will not be treated as markup.

Like Doanh nhân số