CGI (Hệ giao tiếp cổng chung)

Chương trình CGI script (Common Gateway Interface) chạy trên máy chủ và thường được thiết kế để thêm các chức năng cho một [website].


By English

CGI (Common Gateway Interface) programs/scripts run on the server and are usually designed to add functionality to a web site.

Like Doanh nhân số