CHMOD

CHMOD: là chữ viết tắt của Change Mode. Đây là lệnh của Unix được dùng để thay đổi quyền truy cập của một file hay của một thư mục để đọc, chỉnh sửa hoặc chạy files đó. CHMOD có 3 dạng chính “r,w và x” ở đó R = Read, W = Write và X = Execute. CHMOD thường có 3 số (755) và số 0 đứng đầu thường được bỏ đi.

Ở số thứ nhất: Cho phép người dùng lả người sở hữu file đó: read (4), write (2) và execute (1)
Ở số thứ hái: Cho phép người dùng thuộc một nhóm: read (4), write (2) và execute (1)
Ở số thứ 3: Cho phép người dùng KHÔNG thuộc nhóm: read (4), write (2) và execute (1)

Cách tính giá trị cho CHMOD
User (rwx) = 4+2+1 = 7
Group(rx) = 4+1 = 5
World (rx) = 4+1 = 5
chmode mode = 755

Cho phép ai cũng có thể đọc được: chmod 444 file
Cho phép người khác và nhóm đọc và chỉnh sửa: chmod 066 file
Cho phép mọi người đọc, chỉnh sửa và chạy file: chmod 777 file

Hầu hết các chương trình FTP đều cho phép bạn CHMOD file hoặc thư mục trên host.


Like Doanh nhân số