Client/Server Model (Mô hình máy khách/ máy chủ)

Mô hình client-server là một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất rộng rãi và là mô hình của mọi trang web hiện có. Ý tưởng của mô hình này là máy con (đóng vai trò là máy khách) gửi một yêu cầu (request) để máy chủ (đóng vai trò người cung ứng dịch vụ), máy chủ sẽ xử lý và trả kết quả về cho máy khách.

By English

The client–server model of computing is a distributed application structure that partitions tasks or workloads between the providers of a resource or service, called servers, and service requesters, called clients. Often clients and servers communicate over a computer network on separate hardware, but both client and server may reside in the same system

Like Doanh nhân số