Cloaking (Sự che đậy)

Cloaking là kỹ thuật mà các [website] phục vụ những nội dung khác nhau cho người dùng khác nhau, dựa trên IP của họ. Mặc dù việc sử dụng cloaking hợp pháp (chẳng hạn như cung cấp nội dung khác nhau cho người dùng từ các quốc gia khác nhau) nhưng kỹ thuật này không được khuyến nghị. Cloaking có thể được sử dụng để phục vụ các site thực sự cho khách hàng và nội dung( tối ưu) khác nhau cho công cụ tìm kiếm [spider]. Khi bị phát hiện site cloak thường bị phạt và có thể bị cấm từ các kết quả tìm kiếm.


By English

Cloaking is a technique where the web site serves different content to different users, based on their IP. While there are legitimate uses for cloaking (such as delivering different content for users from different countries), the technique is not recommended. Cloaking can be used to serve the real site to human visitors and different (optimized) content to search engine spiders. When detected, a cloaked site is usually penalized and may be even be banned from the search results.

Like Doanh nhân số