Clutter (Lộn xộn)

Trong thuật ngữ thiết kế web, một trang web lộn xộn là trang có các yếu tố thiết kế (chuyển hướng, hình ảnh, văn bản) được tổ chức với nhau rất chặt chẽ mà người sử dụng có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm.

Clutter cũng có thể đề cập đến nội dung. Nếu toàn bộ trang được tập trung vào việc bán một chiếc lược chải tóc thì việc có một [link] đến từ trang bán nước đóng chai, thì link đó được coi là clutter. Nó làm sao lãng mục đích của trang. 


By English

In web design terms, a cluttered page is a page where the design elements (navigation, images, text) are bunched together so tightly that the user has trouble finding what they came looking for.

Clutter can also refer to the content. If the entire page is focused on selling a hairbrush and there is a link to a site that sells bottled water, that link can be considered clutter. It distracts from the purpose of the page.

Like Doanh nhân số