Coder (Người viết Code)

Lập trình viên (người lập trình hay thảo chương viên điện toán) là người viết ra các chương trình máy tính. "Thảo chương viên điện toán" là một từ cũ, được dùng trước năm 1975, và đang trở nên ít phổ thông hơn. Theo thuật ngữ máy tính, lập trình viên có thể là một chuyên gia trong một lĩnh vực của chương trình máy tính hoặc là một người không chuyên, viết mã cho các loại phần mềm. Người đã thực hiện và đưa ra cách tiếp cận chính thức để lập trình được gọi là người phân tích phần mềm.

By English

A programmer, computer programmer, developer, coder, or software engineer is a person who writes computer software. The term computer programmer can refer to a specialist in one area of computer programming or to a generalist who writes code for many kinds of software. One who practices or professes a formal approach to programming may also be known as a programmer analyst. A programmer's primary computer language (C, C++, C#, Java, Lisp, Python etc.) is often prefixed to the above titles, and those who work in a Web environment often prefix their titles with Web. 

The term programmer can be used to refer to a software developer, Web developer, Mobile Applications Developer, Embedded Firmware Developer, software engineer, computer scientist, or software analyst. However, members of these professions typically[citation needed] possess other software engineering skills, beyond programming; for this reason, the term programmer, or code monkey, is sometimes considered an insulting or derogatory oversimplification of these other professions. This has sparked much debate amongst developers, analysts, computer scientists, programmers, and outsiders who continue to be puzzled at the subtle differences in the definitions of these occupations

Like Doanh nhân số