Comment - XML (Chú thích dòng lệnh trong XML)

Một chú thích dòng lệnh cho phép mọi người có thể chỉnh sửa XML của bạn để hiểu các phần khác nhau của tài liệu. Các ý kiến ​​được bỏ qua bởi trình duyệt hoặc phân tích cú pháp.

By English

A comment allows people editing your XML to understand the different parts of the document. The comments are ignored by the browser or parser.

Like Doanh nhân số