Comments (Bình luận)

Liên quan đến web development, thuật ngữ "comment" thường đề cập đến các bình luận ​​tham gia vào các code của trang web, nhằm làm cho các [code] thân thiện hơn với mọi người.


By English

In relation to web development, the term "comments" usually refers to comments entered into the code of the site to make the code more human-friendly.

Like Doanh nhân số