Constant (Hằng số)

Trong lập trình máy tính, hằng là một giá trị số hay ký hiệu được gán cho một tên xác định. Khác với biến, hằng không bao giờ thay đổi giá trị. Vì lý do tiện lợi trong việc viết mã, thường đời sống của một hằng lâu dài hơn một biến và có khi nó tồn tại trong suốt toàn bộ thời gian thi hành của chương trình. Trong nhiều trường hợp hằng có thể được xác định kiểu hay không. (C++ là ngôn ngữ cho phép có cả hai cách định nghĩa hằng có kiểu hay không có kiểu và câu lệnh để tạo ra hai loại này là hoàn toàn khác nhau). Nếu một biến hoàn toàn không thay đổi giá trị của nó trong mọi tình huống thì vai trò của biến này tương đương với một hằng.

By English

In computer programming, a constant is an identifier whose associated value cannot typically be altered by the program during its execution (though in some cases this can be circumvented, e.g. using self-modifying code). Many programming languages make an explicit syntactic distinction between constant and variable symbols.

Although a constant's value is specified only once, a constant may be referenced many times in a program. Using a constant instead of specifying a value multiple times in the program can not only simplify code maintenance, but it can also supply a meaningful name for it and consolidate such constant bindings to a standard code location (for example, at the beginning)

Like Doanh nhân số