Content management system (Hệ thống quản trị nội dung)

Hệ thống quản trị nội dung (CMS) cung cấp một cách thức cho người dùng chỉnh sửa nội dung của [website] từ bên trong trình duyệt dựa trên giao diện, mà không yêu cầu bất kỳ kỹ năng [HTML] nào. Đây là một tính năng thường được xây dựng trong website bởi các [developer], cho phép chủ sở hữu website có thể thêm, xóa hoặc thay đổi nội dung của mình.


By English

A content management system (CMS) offers a way for a user to edit the content of a web site from within a browser-based interface, without any HTML skills required. This is a feature often built into a web site by the developer, allowing the web site owner to add, remove or change the content themselves.

Like Doanh nhân số