Content (Nội dung)

Nội dung của một [website] đề cập đến tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh ...tạo nên website, nhưng không phải là các yếu tố được trình bày như background hoặc [link] điều hướng.


By English

The content of a web site refers to all the text, images, sound etc. that make up the web site, but not the layout elements such as the background or navigation links.

Like Doanh nhân số