Contextual Selector (Bộ chọn ngữ cảnh)

Trong [CSS], bộ chọn ngữ cảnh đề cập đến các ngữ cảnh của các phần tử. Nó là cách thức lựa chọn bởi các ngữ cảnh mà trong đó các yếu tố hoặc thuộc tính xảy ra trong cấu trúc đánh dấu của tài liệu.

By English 

In CSS a contextual selector is a type of selector that selects by the context in which an element or attribute occurs in the markup structure of a document.

Like Doanh nhân số