Continuous media

Continuous media là nội dung mà không được phân chia thành một hoặc nhiều trang rời rạc. Có một sự khác nhau từ phương tiện truyền thông phân trang vì nó có thể di chuyển mãi mãi mà không ngắt trang, số trang hoặc các khía cạnh khác của phương tiện truyền thông in ấn.

By English

Continuos media is content that is not split into one or more discrete pages. It is different from paged media because it can scroll forever without page breaks, page numbers or other aspects of printed media.

Like Doanh nhân số