Control structure (Cấu trúc điều kiển)

Cấu trúc điều khiển là một khối lập trình phân tích các biến và chọn hướng đi dựa trên các thông số nhất định. Thuật ngữ kiểm soát dòng chảy sẽ chi tiết hướng chương trình thực hiện (cách thức chương trình kiểm soát "dòng chảy"). Do đó đây là quá trình ra quyết định cơ bản trong tin học, kiểm soát dòng chảy xác định cách thức một máy tính sẽ trả lời khi đưa ra một số điều kiện và các thông số.

By English

A control structure is a block of programming that analyzes variables and chooses a direction in which to go based on given parameters. The term flow control details the direction the program takes (which way program control "flows"). Hence it is the basic decision-making process in computing; flow control determines how a computer will respond when given certain conditions and parameters.

Like Doanh nhân số