Control Structures (Cấu trúc điều khiển)

Trong lập trình, cấu trúc điều khiển là một đoạn mã (khối mã) có chức năng điều khiển việc thực thi mã trong khối lệnh đó sao cho phù hợp với điều kiện được đặt ra, hoặc tuần tự theo một trật tự nhất định.

By English

In programming control structures are used to control the logical flow through a script.

Like Doanh nhân số