Conversion rate (Tỷ lệ chuyển đổi)

Trong thiết kế web, tỷ lệ chuyển đổi(CR) đề cập đến tỷ lệ phần trăm lượng khách truy cập đến website với những người có ý định đăng ký một bản tin hoặc mua hàng. Nói cách khác, đó là tỷ lệ phần trăm khách truy cập vào website của bạn làm những gì mà bạn mong muốn. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đo lường sự thành công của một website. Tiêu biểu là các yếu tố trong thiết kế web, như lựa chọn màu sắc và cấu trúc chuyển hướng nên nhằm mục đích để tăng CR cho website.


By English

In the context of web design, conversion rate (CR) refers to the percentage of web site visitors that take the intended action such as signing up for a newsletter or making a purchase. In other words, what percentage of your web site visitors do what you want them to do.

This is an extremely important factor in measuring the success of a web site. Ideally every element of the web design, such as choice of colors and navigation architecture, should aim to increase the web site CR.

Like Doanh nhân số