CSS

CSS là một ngôn ngữ quy định cách trình bày các yếu tố trên một trang web. [Website] có thể xây dựng mà không có CSS nhưng CSS cung cấp cho các nhà thiết kế web nhiều quyền lực hơn để kiểm soát các nội dung được hiển thị. Lợi ích chính của CSS là nó chia nội dung hiển thị. Thay đổi style cho toàn bộ website có thể được thực hiện bằng cách chỉnh sửa các style sheet chứ không phải từng trang cá nhân.


By English

CSS (Cascading Style Sheet) is a style sheet language that determines the look of elements on a web page. Web sites can be built without CSS (it came many years after HTML), but CSS gives the web designer more power to control how the content is displayed. The main benefit of CSS is that it splits the content from the presentation. Site-wide style changes can be performed by editing the style sheet rather than every page individually.

Like Doanh nhân số