Database (Cơ sở dữ liệu)

Database là tập hợp các dữ liệu, được tổ chức thành các bảng biểu và hồ sơ. Trong thiết kế web, một website được thiết kế theo database hoặc hiển thị thông tin từ database được gọi là [website] động. Database thường được sử dụng để lưu trữ thông tin như thông tin tài khoản người dùng, thông tin sản phẩm v.v


By English

A database is a collection of data, organized into tables and records. In web design, a web site that writes to a database and/or displays information from a database is referred to as a dynamic web site. Databases are typically used to store information like user account information, product information etc.

Like Doanh nhân số