Deallocate (memory) (Giải phóng/Thu hồi (Bộ nhớ))


Like Doanh nhân số