Debug (Tìm lỗi)

Debugging là quá trình có phương pháp tìm kiếm và giảm số lượng các lỗi hoặc các khiếm khuyết trong phần cứng hoặc một chương trình máy tính, làm cho các thiết bị hoạt động như mong đợi. Debugging có xu hướng trở nên khó khăn hơn khi các hệ thống phụ được kết hợp chặt chẽ với nhau, bởi vì việc thay đổi một hệ thống có thể là nguyên nhân gây ra lỗi của những hệ thống còn lại.

By English

Debugging is a methodical process of finding and reducing the number of bugs, or defects, in a computer program or a piece of electronic hardware, thus making it behave as expected. Debugging tends to be harder when various subsystems are tightly coupled, as changes in one may cause bugs to emerge in another. Many books have been written about debugging (see below: Further reading), as it involves numerous aspects, including interactive debugging, control flow, integration testing, log files, monitoring (application, system), memory dumps, profiling, Statistical Process Control, and special design tactics to improve detection while simplifying changes.

Like Doanh nhân số